مدیریت درد

اهمیت مدیریت درد در کنترل بیماری‌ها همه افراد در زندگی تجربه ابتلابه دردهای خفیف و مزمن را دارند. تحقیقات نشان می دهد چگونگی مدیریت درد و توجه به دردهای هر چند بی اهمیت و خفیف یا تحمل کردن دردها بویژه در دوره سالمندی و میانسالی، زمینه ساز ابتلاو پیشرفت بیماری های خطرناک خواهد شد. علت تظاهر دردهای ناشناخته و بدون علت در زندگی افراد چیست و آموختن مهارت مدیریت درد از چه منظرهایی اهمیت دارد؟ امروز بحث مدیریت درد، ریشه یابی تظاهر دردهای ناشناخته و درمان آنها در اکثر جوامع به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که پزشکان پس از گذراندن دوره های تخصصی با رویکردی جدید به تشخیص و درمان بیماری می پردازند. در این رویکرد متخصصان درد همراه با تیم پزشکی شامل متخصص طب توانبخشی، فیزیوتراپ، روانشناس بالینی، با انجام مصاحبه در چند جلسه با بیمار، درد را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده و علت ایجاد دردهای مزمن ۵ تا ۱۰ ساله را ریشه یابی می کنند. درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی نقش مهمی در تشخیص و کنترل انواع بیماری ها دارد و مدیریت آن نیز به همان میزان مهم تلقی می شود. برای نمونه هنگامی که بیماری به پزشک مراجعه می کند، باید همزمان با ثبت وضعیت تنفسی، نبض، فشار خون و درجه حرارت بدن، میزان درد و وضعیت آن را در بیمار ثبت و درجه بندی کرد. باید توجه داشت مدیریت صحیح درد یکی از روش های پیشگیری از مصرف مخدرهای افیونی است که برخی افراد برای کاهش درد، تهیه کرده و این مسئله ممکن است اشتیاق به مصرف مخدرها را افزایش داده و منجر به اعتیاد می شود. چه نوع دردهایی باید جدی گرفته شوند و چگونه می توان از مزمن شدن دردها پیشگیری کرد؟ درد، به نوعی علامت هشدار است و هر نوع دردی اعم از خفیف یا شدید باید ریشه یابی شود. یک درد خفیف در ناحیه سر، ممکن است علامت رشد توموری بدخیم باشد. دردهای ناگهانی باید جدی گرفته شود. حتی دردهای بعد از جراحی که از منظر بسیاری از افراد طبیعی است، باید مورد بررسی واقع شود. در واقع درد، علامت خطری است که با واکنش صحیح در برابر آن از ایجاد مشکلات و خطرات پیشگیری خواهد شد. با جدی گرفتن دردهای به ظاهر کم اهمیت، نه تنها سلامت فرد به مخاطره نخواهد افتاد، بلکه هزینه هایی که در آینده صرف درمان بیماری می شود که زنگ خطر آن به وسیله درد قبلاً به صدا درآمده است، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. توصیه می شود حتی دردهای خفیف و کوتاه مدت نیز جدی گرفته شود. دردهای خفیف عصبی و نورولوژیکی در صورتی که ادامه پیدا کند، ممکن است به افسردگی منجر شود. سبک غلط زندگی و پیروی از الگوهای غذایــی ناسـالم، در شیوع دردهای مزمن به چه میزان تاثیرگذار هستند؟ به طور کلی شیوه زندگی افراد در ابتلابه بیماری های مختلف و شیوع درد نقش دارد. زمانی که روانشناسان، علل درد را ریشه یابی می کنند، شیوه غلط زندگی را در مزمن شدن دردها موثر دانسته و معتقدند، تغییر در شیوه زندگی و رفتار در کنترل درد، موثر است. به عبارت دیگر حضور روانشناسان بالینی در تیم درمانگران درد به کنترل درد از طریق آموزش شیوه های صحیح زندگی بپردازند. علت افزایش روزافزون شمار افرادی که از دردهای مزمن رنج می برند، چیست؟ سطح بهداشت اجتماعی، روانی و محیط با ابتلابه دردهای مزمن رابطه مستقیم دارد. استرس و دیگر پیامدهای دنیای صنعتی و جوامع شهرنشین در شیوع درد نقش دارد. برای نمونه ممکن است مشکلات عصبی و شخصیتی که گسترش آن روبه فزونی است در تظاهر دردهای مزمن نقش داشته باشند که افزایش بهداشت روان و اجتماعی در کنترل آنها موثر است. به طور کلی بیش از ۲ تا ۳ درصد از دردها، ریشه روانی داشته و مراجعه به روانپزشک در کاهش آنها موثر است. بسیاری از افراد در زندگی اختلالات رفتاری را تجربه کرده و ممکن است نسبت به آن بی اهمیت بوده یا پس از گذشت زمان به درمان آن بپردازند. این مسئله باعث مزمن شدن دردها می شود. عوامل جنسیتی و ژنتیکی به چه میزان در ابتلابه دردهای مزمن و تشدید درد نقش دارند؟ عوامل ژنتیکی نقش مهمی در شیوع دردهای مزمن دارد. تحقیقات نشان می دهد، ژن هایی وجود دارد که باعث آزاد شدن برخی انتقال دهنده های عصبی تاثیرگذار بر احساس درد شده به همین دلیل ممکن است، احساس درد در برخی افراد بیشتر باشد. از طرف دیگر هورمون ها هم در ایجاد درد نقش دارند و ممکن است در نحوه واکنش بدن به درد متغیر باشد که این مسئله در زنان و مردان متفاوت بوده و به فاکتورهایی از قبیل سن، جنس، سبک زندگی و… بستگی دارد. باید توجه داشت، مسائل فرهنگی و باورهای فرد نیز در ایجاد درد و شیوه عمل افراد در برابر درد نقش دارد. در برخی جوامع، چون متولی و ارگان خاصی برای پاسخ به دردهای فرد وجود نداشته و فرهنگ جامعه این گونه به فرد القا کرده است که بهتر است در برابر درد صبور بوده و درد را تحمل کند. فرد خاموش شده و در برابر درد سکوت می کند و موقعی متوجه می شود که درد بر وجودش مستولی شده و از زندگی بازمی ماند، از این رو توجه به دردهای کوچک نیز ضروری است. اهمیت مدیریت درد در کنترل بیماری‌ها همه افراد در زندگی تجربه ابتلابه دردهای خفیف و مزمن را دارند. تحقیقات نشان می دهد چگونگی مدیریت درد و توجه به دردهای هر چند بی اهمیت و خفیف یا تحمل کردن دردها بویژه در دوره سالمندی و میانسالی، زمینه ساز ابتلاو پیشرفت بیماری های خطرناک خواهد شد. دکتر آرمان طاهری، متخصص درد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از لزوم مدیریت درد و نقش آن در کنترل بیماری ها می گوید. علت تظاهر دردهای ناشناخته و بدون علت در زندگی افراد چیست و آموختن مهارت مدیریت درد از چه منظرهایی اهمیت دارد؟ امروز بحث مدیریت درد، ریشه یابی تظاهر دردهای ناشناخته و درمان آنها در اکثر جوامع به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که پزشکان پس از گذراندن دوره های تخصصی با رویکردی جدید به تشخیص و درمان بیماری می پردازند. در این رویکرد متخصصان درد همراه با تیم پزشکی شامل متخصص طب توانبخشی، فیزیوتراپ، روانشناس بالینی، با انجام مصاحبه در چند جلسه با بیمار، درد را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده و علت ایجاد دردهای مزمن ۵ تا ۱۰ ساله را ریشه یابی می کنند. درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی نقش مهمی در تشخیص و کنترل انواع بیماری ها دارد و مدیریت آن نیز به همان میزان مهم تلقی می شود. برای نمونه هنگامی که بیماری به پزشک مراجعه می کند، باید همزمان با ثبت وضعیت تنفسی، نبض، فشار خون و درجه حرارت بدن، میزان درد و وضعیت آن را در بیمار ثبت و درجه بندی کرد. باید توجه داشت مدیریت صحیح درد یکی از روش های پیشگیری از مصرف مخدرهای افیونی است که برخی افراد برای کاهش درد، تهیه کرده و این مسئله ممکن است اشتیاق به مصرف مخدرها را افزایش داده و منجر به اعتیاد می شود. چه نوع دردهایی باید جدی گرفته شوند و چگونه می توان از مزمن شدن دردها پیشگیری کرد؟ درد، به نوعی علامت هشدار است و هر نوع دردی اعم از خفیف یا شدید باید ریشه یابی شود. یک درد خفیف در ناحیه سر، ممکن است علامت رشد توموری بدخیم باشد. دردهای ناگهانی باید جدی گرفته شود. حتی دردهای بعد از جراحی که از منظر بسیاری از افراد طبیعی است، باید مورد بررسی واقع شود. در واقع درد، علامت خطری است که با واکنش صحیح در برابر آن از ایجاد مشکلات و خطرات پیشگیری خواهد شد. با جدی گرفتن دردهای به ظاهر کم اهمیت، نه تنها سلامت فرد به مخاطره نخواهد افتاد، بلکه هزینه هایی که در آینده صرف درمان بیماری می شود که زنگ خطر آن به وسیله درد قبلاً به صدا درآمده است، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. توصیه می شود حتی دردهای خفیف و کوتاه مدت نیز جدی گرفته شود. دردهای خفیف عصبی و نورولوژیکی در صورتی که ادامه پیدا کند، ممکن است به افسردگی منجر شود. سبک غلط زندگی و پیروی از الگوهای غذایــی ناسـالم، در شیوع دردهای مزمن به چه میزان تاثیرگذار هستند؟ به طور کلی شیوه زندگی افراد در ابتلابه بیماری های مختلف و شیوع درد نقش دارد. زمانی که روانشناسان، علل درد را ریشه یابی می کنند، شیوه غلط زندگی را در مزمن شدن دردها موثر دانسته و معتقدند، تغییر در شیوه زندگی و رفتار در کنترل درد، موثر است. به عبارت دیگر حضور روانشناسان بالینی در تیم درمانگران درد به کنترل درد از طریق آموزش شیوه های صحیح زندگی بپردازند. علت افزایش روزافزون شمار افرادی که از دردهای مزمن رنج می برند، چیست؟ سطح بهداشت اجتماعی، روانی و محیط با ابتلابه دردهای مزمن رابطه مستقیم دارد. استرس و دیگر پیامدهای دنیای صنعتی و جوامع شهرنشین در شیوع درد نقش دارد. برای نمونه ممکن است مشکلات عصبی و شخصیتی که گسترش آن روبه فزونی است در تظاهر دردهای مزمن نقش داشته باشند که افزایش بهداشت روان و اجتماعی در کنترل آنها موثر است. به طور کلی بیش از ۲ تا ۳ درصد از دردها، ریشه روانی داشته و مراجعه به روانپزشک در کاهش آنها موثر است. بسیاری از افراد در زندگی اختلالات رفتاری را تجربه کرده و ممکن است نسبت به آن بی اهمیت بوده یا پس از گذشت زمان به درمان آن بپردازند. این مسئله باعث مزمن شدن دردها می شود. عوامل جنسیتی و ژنتیکی به چه میزان در ابتلابه دردهای مزمن و تشدید درد نقش دارند؟ عوامل ژنتیکی نقش مهمی در شیوع دردهای مزمن دارد. تحقیقات نشان می دهد، ژن هایی وجود دارد که باعث آزاد شدن برخی انتقال دهنده های عصبی تاثیرگذار بر احساس درد شده به همین دلیل ممکن است، احساس درد در برخی افراد بیشتر باشد. از طرف دیگر هورمون ها هم در ایجاد درد نقش دارند و ممکن است در نحوه واکنش بدن به درد متغیر باشد که این مسئله در زنان و مردان متفاوت بوده و به فاکتورهایی از قبیل سن، جنس، سبک زندگی و… بستگی دارد. باید توجه داشت، مسائل فرهنگی و باورهای فرد نیز در ایجاد درد و شیوه عمل افراد در برابر درد نقش دارد. در برخی جوامع، چون متولی و ارگان خاصی برای پاسخ به دردهای فرد وجود نداشته و فرهنگ جامعه این گونه به فرد القا کرده است که بهتر است در برابر درد صبور بوده و درد را تحمل کند. فرد خاموش شده و در برابر درد سکوت می کند و موقعی متوجه می شود که درد بر وجودش مستولی شده و از زندگی بازمی ماند، از این رو توجه به دردهای کوچک نیز ضروری است. اهمیت مدیریت درد در کنترل بیماری‌ها همه افراد در زندگی تجربه ابتلابه دردهای خفیف و مزمن را دارند. تحقیقات نشان می دهد چگونگی مدیریت درد و توجه به دردهای هر چند بی اهمیت و خفیف یا تحمل کردن دردها بویژه در دوره سالمندی و میانسالی، زمینه ساز ابتلاو پیشرفت بیماری های خطرناک خواهد شد. دکتر آرمان طاهری، متخصص درد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از لزوم مدیریت درد و نقش آن در کنترل بیماری ها می گوید. علت تظاهر دردهای ناشناخته و بدون علت در زندگی افراد چیست و آموختن مهارت مدیریت درد از چه منظرهایی اهمیت دارد؟ امروز بحث مدیریت درد، ریشه یابی تظاهر دردهای ناشناخته و درمان آنها در اکثر جوامع به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که پزشکان پس از گذراندن دوره های تخصصی با رویکردی جدید به تشخیص و درمان بیماری می پردازند. در این رویکرد متخصصان درد همراه با تیم پزشکی شامل متخصص طب توانبخشی، فیزیوتراپ، روانشناس بالینی، با انجام مصاحبه در چند جلسه با بیمار، درد را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده و علت ایجاد دردهای مزمن ۵ تا ۱۰ ساله را ریشه یابی می کنند. درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی نقش مهمی در تشخیص و کنترل انواع بیماری ها دارد و مدیریت آن نیز به همان میزان مهم تلقی می شود. برای نمونه هنگامی که بیماری به پزشک مراجعه می کند، باید همزمان با ثبت وضعیت تنفسی، نبض، فشار خون و درجه حرارت بدن، میزان درد و وضعیت آن را در بیمار ثبت و درجه بندی کرد. باید توجه داشت مدیریت صحیح درد یکی از روش های پیشگیری از مصرف مخدرهای افیونی است که برخی افراد برای کاهش درد، تهیه کرده و این مسئله ممکن است اشتیاق به مصرف مخدرها را افزایش داده و منجر به اعتیاد می شود. چه نوع دردهایی باید جدی گرفته شوند و چگونه می توان از مزمن شدن دردها پیشگیری کرد؟ درد، به نوعی علامت هشدار است و هر نوع دردی اعم از خفیف یا شدید باید ریشه یابی شود. یک درد خفیف در ناحیه سر، ممکن است علامت رشد توموری بدخیم باشد. دردهای ناگهانی باید جدی گرفته شود. حتی دردهای بعد از جراحی که از منظر بسیاری از افراد طبیعی است، باید مورد بررسی واقع شود. در واقع درد، علامت خطری است که با واکنش صحیح در برابر آن از ایجاد مشکلات و خطرات پیشگیری خواهد شد. با جدی گرفتن دردهای به ظاهر کم اهمیت، نه تنها سلامت فرد به مخاطره نخواهد افتاد، بلکه هزینه هایی که در آینده صرف درمان بیماری می شود که زنگ خطر آن به وسیله درد قبلاً به صدا درآمده است، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. توصیه می شود حتی دردهای خفیف و کوتاه مدت نیز جدی گرفته شود. دردهای خفیف عصبی و نورولوژیکی در صورتی که ادامه پیدا کند، ممکن است به افسردگی منجر شود. سبک غلط زندگی و پیروی از الگوهای غذایــی ناسـالم، در شیوع دردهای مزمن به چه میزان تاثیرگذار هستند؟ به طور کلی شیوه زندگی افراد در ابتلابه بیماری های مختلف و شیوع درد نقش دارد. زمانی که روانشناسان، علل درد را ریشه یابی می کنند، شیوه غلط زندگی را در مزمن شدن دردها موثر دانسته و معتقدند، تغییر در شیوه زندگی و رفتار در کنترل درد، موثر است. به عبارت دیگر حضور روانشناسان بالینی در تیم درمانگران درد به کنترل درد از طریق آموزش شیوه های صحیح زندگی بپردازند. علت افزایش روزافزون شمار افرادی که از دردهای مزمن رنج می برند، چیست؟ سطح بهداشت اجتماعی، روانی و محیط با ابتلابه دردهای مزمن رابطه مستقیم دارد. استرس و دیگر پیامدهای دنیای صنعتی و جوامع شهرنشین در شیوع درد نقش دارد. برای نمونه ممکن است مشکلات عصبی و شخصیتی که گسترش آن روبه فزونی است در تظاهر دردهای مزمن نقش داشته باشند که افزایش بهداشت روان و اجتماعی در کنترل آنها موثر است. به طور کلی بیش از ۲ تا ۳ درصد از دردها، ریشه روانی داشته و مراجعه به روانپزشک در کاهش آنها موثر است. بسیاری از افراد در زندگی اختلالات رفتاری را تجربه کرده و ممکن است نسبت به آن بی اهمیت بوده یا پس از گذشت زمان به درمان آن بپردازند. این مسئله باعث مزمن شدن دردها می شود. عوامل جنسیتی و ژنتیکی به چه میزان در ابتلابه دردهای مزمن و تشدید درد نقش دارند؟ عوامل ژنتیکی نقش مهمی در شیوع دردهای مزمن دارد. تحقیقات نشان می دهد، ژن هایی وجود دارد که باعث آزاد شدن برخی انتقال دهنده های عصبی تاثیرگذار بر احساس درد شده به همین دلیل ممکن است، احساس درد در برخی افراد بیشتر باشد. از طرف دیگر هورمون ها هم در ایجاد درد نقش دارند و ممکن است در نحوه واکنش بدن به درد متغیر باشد که این مسئله در زنان و مردان متفاوت بوده و به فاکتورهایی از قبیل سن، جنس، سبک زندگی و… بستگی دارد. باید توجه داشت، مسائل فرهنگی و باورهای فرد نیز در ایجاد درد و شیوه عمل افراد در برابر درد نقش دارد. در برخی جوامع، چون متولی و ارگان خاصی برای پاسخ به دردهای فرد وجود نداشته و فرهنگ جامعه این گونه به فرد القا کرده است که بهتر است در برابر درد صبور بوده و درد را تحمل کند. فرد خاموش شده و در برابر درد سکوت می کند و موقعی متوجه می شود که درد بر وجودش مستولی شده و از زندگی بازمی ماند، از این رو توجه به دردهای کوچک نیز ضروری است. اهمیت مدیریت درد در کنترل بیماری‌ها همه افراد در زندگی تجربه ابتلابه دردهای خفیف و مزمن را دارند. تحقیقات نشان می دهد چگونگی مدیریت درد و توجه به دردهای هر چند بی اهمیت و خفیف یا تحمل کردن دردها بویژه در دوره سالمندی و میانسالی، زمینه ساز ابتلاو پیشرفت بیماری های خطرناک خواهد شد. دکتر آرمان طاهری، متخصص درد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از لزوم مدیریت درد و نقش آن در کنترل بیماری ها می گوید. علت تظاهر دردهای ناشناخته و بدون علت در زندگی افراد چیست و آموختن مهارت مدیریت درد از چه منظرهایی اهمیت دارد؟ امروز بحث مدیریت درد، ریشه یابی تظاهر دردهای ناشناخته و درمان آنها در اکثر جوامع به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که پزشکان پس از گذراندن دوره های تخصصی با رویکردی جدید به تشخیص و درمان بیماری می پردازند. در این رویکرد متخصصان درد همراه با تیم پزشکی شامل متخصص طب توانبخشی، فیزیوتراپ، روانشناس بالینی، با انجام مصاحبه در چند جلسه با بیمار، درد را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده و علت ایجاد دردهای مزمن ۵ تا ۱۰ ساله را ریشه یابی می کنند. درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی نقش مهمی در تشخیص و کنترل انواع بیماری ها دارد و مدیریت آن نیز به همان میزان مهم تلقی می شود. برای نمونه هنگامی که بیماری به پزشک مراجعه می کند، باید همزمان با ثبت وضعیت تنفسی، نبض، فشار خون و درجه حرارت بدن، میزان درد و وضعیت آن را در بیمار ثبت و درجه بندی کرد. باید توجه داشت مدیریت صحیح درد یکی از روش های پیشگیری از مصرف مخدرهای افیونی است که برخی افراد برای کاهش درد، تهیه کرده و این مسئله ممکن است اشتیاق به مصرف مخدرها را افزایش داده و منجر به اعتیاد می شود. چه نوع دردهایی باید جدی گرفته شوند و چگونه می توان از مزمن شدن دردها پیشگیری کرد؟ درد، به نوعی علامت هشدار است و هر نوع دردی اعم از خفیف یا شدید باید ریشه یابی شود. یک درد خفیف در ناحیه سر، ممکن است علامت رشد توموری بدخیم باشد. دردهای ناگهانی باید جدی گرفته شود. حتی دردهای بعد از جراحی که از منظر بسیاری از افراد طبیعی است، باید مورد بررسی واقع شود. در واقع درد، علامت خطری است که با واکنش صحیح در برابر آن از ایجاد مشکلات و خطرات پیشگیری خواهد شد. با جدی گرفتن دردهای به ظاهر کم اهمیت، نه تنها سلامت فرد به مخاطره نخواهد افتاد، بلکه هزینه هایی که در آینده صرف درمان بیماری می شود که زنگ خطر آن به وسیله درد قبلاً به صدا درآمده است، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. توصیه می شود حتی دردهای خفیف و کوتاه مدت نیز جدی گرفته شود. دردهای خفیف عصبی و نورولوژیکی در صورتی که ادامه پیدا کند، ممکن است به افسردگی منجر شود. سبک غلط زندگی و پیروی از الگوهای غذایــی ناسـالم، در شیوع دردهای مزمن به چه میزان تاثیرگذار هستند؟ به طور کلی شیوه زندگی افراد در ابتلابه بیماری های مختلف و شیوع درد نقش دارد. زمانی که روانشناسان، علل درد را ریشه یابی می کنند، شیوه غلط زندگی را در مزمن شدن دردها موثر دانسته و معتقدند، تغییر در شیوه زندگی و رفتار در کنترل درد، موثر است. به عبارت دیگر حضور روانشناسان بالینی در تیم درمانگران درد به کنترل درد از طریق آموزش شیوه های صحیح زندگی بپردازند. علت افزایش روزافزون شمار افرادی که از دردهای مزمن رنج می برند، چیست؟ سطح بهداشت اجتماعی، روانی و محیط با ابتلابه دردهای مزمن رابطه مستقیم دارد. استرس و دیگر پیامدهای دنیای صنعتی و جوامع شهرنشین در شیوع درد نقش دارد. برای نمونه ممکن است مشکلات عصبی و شخصیتی که گسترش آن روبه فزونی است در تظاهر دردهای مزمن نقش داشته باشند که افزایش بهداشت روان و اجتماعی در کنترل آنها موثر است. به طور کلی بیش از ۲ تا ۳ درصد از دردها، ریشه روانی داشته و مراجعه به روانپزشک در کاهش آنها موثر است. بسیاری از افراد در زندگی اختلالات رفتاری را تجربه کرده و ممکن است نسبت به آن بی اهمیت بوده یا پس از گذشت زمان به درمان آن بپردازند. این مسئله باعث مزمن شدن دردها می شود. عوامل جنسیتی و ژنتیکی به چه میزان در ابتلابه دردهای مزمن و تشدید درد نقش دارند؟ عوامل ژنتیکی نقش مهمی در شیوع دردهای مزمن دارد. تحقیقات نشان می دهد، ژن هایی وجود دارد که باعث آزاد شدن برخی انتقال دهنده های عصبی تاثیرگذار بر احساس درد شده به همین دلیل ممکن است، احساس درد در برخی افراد بیشتر باشد. از طرف دیگر هورمون ها هم در ایجاد درد نقش دارند و ممکن است در نحوه واکنش بدن به درد متغیر باشد که این مسئله در زنان و مردان متفاوت بوده و به فاکتورهایی از قبیل سن، جنس، سبک زندگی و… بستگی دارد. باید توجه داشت، مسائل فرهنگی و باورهای فرد نیز در ایجاد درد و شیوه عمل افراد در برابر درد نقش دارد. در برخی جوامع، چون متولی و ارگان خاصی برای پاسخ به دردهای فرد وجود نداشته و فرهنگ جامعه این گونه به فرد القا کرده است که بهتر است در برابر درد صبور بوده و درد را تحمل کند. فرد خاموش شده و در برابر درد سکوت می کند و موقعی متوجه می شود که درد بر وجودش مستولی شده و از زندگی بازمی ماند، از این رو توجه به دردهای کوچک نیز ضروری است. اهمیت مدیریت درد در کنترل بیماری‌ها همه افراد در زندگی تجربه ابتلابه دردهای خفیف و مزمن را دارند. تحقیقات نشان می دهد چگونگی مدیریت درد و توجه به دردهای هر چند بی اهمیت و خفیف یا تحمل کردن دردها بویژه در دوره سالمندی و میانسالی، زمینه ساز ابتلاو پیشرفت بیماری های خطرناک خواهد شد. دکتر آرمان طاهری، متخصص درد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از لزوم مدیریت درد و نقش آن در کنترل بیماری ها می گوید. علت تظاهر دردهای ناشناخته و بدون علت در زندگی افراد چیست و آموختن مهارت مدیریت درد از چه منظرهایی اهمیت دارد؟ امروز بحث مدیریت درد، ریشه یابی تظاهر دردهای ناشناخته و درمان آنها در اکثر جوامع به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که پزشکان پس از گذراندن دوره های تخصصی با رویکردی جدید به تشخیص و درمان بیماری می پردازند. در این رویکرد متخصصان درد همراه با تیم پزشکی شامل متخصص طب توانبخشی، فیزیوتراپ، روانشناس بالینی، با انجام مصاحبه در چند جلسه با بیمار، درد را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده و علت ایجاد دردهای مزمن ۵ تا ۱۰ ساله را ریشه یابی می کنند. درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی نقش مهمی در تشخیص و کنترل انواع بیماری ها دارد و مدیریت آن نیز به همان میزان مهم تلقی می شود. برای نمونه هنگامی که بیماری به پزشک مراجعه می کند، باید همزمان با ثبت وضعیت تنفسی، نبض، فشار خون و درجه حرارت بدن، میزان درد و وضعیت آن را در بیمار ثبت و درجه بندی کرد. باید توجه داشت مدیریت صحیح درد یکی از روش های پیشگیری از مصرف مخدرهای افیونی است که برخی افراد برای کاهش درد، تهیه کرده و این مسئله ممکن است اشتیاق به مصرف مخدرها را افزایش داده و منجر به اعتیاد می شود. چه نوع دردهایی باید جدی گرفته شوند و چگونه می توان از مزمن شدن دردها پیشگیری کرد؟ درد، به نوعی علامت هشدار است و هر نوع دردی اعم از خفیف یا شدید باید ریشه یابی شود. یک درد خفیف در ناحیه سر، ممکن است علامت رشد توموری بدخیم باشد. دردهای ناگهانی باید جدی گرفته شود. حتی دردهای بعد از جراحی که از منظر بسیاری از افراد طبیعی است، باید مورد بررسی واقع شود. در واقع درد، علامت خطری است که با واکنش صحیح در برابر آن از ایجاد مشکلات و خطرات پیشگیری خواهد شد. با جدی گرفتن دردهای به ظاهر کم اهمیت، نه تنها سلامت فرد به مخاطره نخواهد افتاد، بلکه هزینه هایی که در آینده صرف درمان بیماری می شود که زنگ خطر آن به وسیله درد قبلاً به صدا درآمده است، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. توصیه می شود حتی دردهای خفیف و کوتاه مدت نیز جدی گرفته شود. دردهای خفیف عصبی و نورولوژیکی در صورتی که ادامه پیدا کند، ممکن است به افسردگی منجر شود. سبک غلط زندگی و پیروی از الگوهای غذایــی ناسـالم، در شیوع دردهای مزمن به چه میزان تاثیرگذار هستند؟ به طور کلی شیوه زندگی افراد در ابتلابه بیماری های مختلف و شیوع درد نقش دارد. زمانی که روانشناسان، علل درد را ریشه یابی می کنند، شیوه غلط زندگی را در مزمن شدن دردها موثر دانسته و معتقدند، تغییر در شیوه زندگی و رفتار در کنترل درد، موثر است. به عبارت دیگر حضور روانشناسان بالینی در تیم درمانگران درد به کنترل درد از طریق آموزش شیوه های صحیح زندگی بپردازند. علت افزایش روزافزون شمار افرادی که از دردهای مزمن رنج می برند، چیست؟ سطح بهداشت اجتماعی، روانی و محیط با ابتلابه دردهای مزمن رابطه مستقیم دارد. استرس و دیگر پیامدهای دنیای صنعتی و جوامع شهرنشین در شیوع درد نقش دارد. برای نمونه ممکن است مشکلات عصبی و شخصیتی که گسترش آن روبه فزونی است در تظاهر دردهای مزمن نقش داشته باشند که افزایش بهداشت روان و اجتماعی در کنترل آنها موثر است. به طور کلی بیش از ۲ تا ۳ درصد از دردها، ریشه روانی داشته و مراجعه به روانپزشک در کاهش آنها موثر است. بسیاری از افراد در زندگی اختلالات رفتاری را تجربه کرده و ممکن است نسبت به آن بی اهمیت بوده یا پس از گذشت زمان به درمان آن بپردازند. این مسئله باعث مزمن شدن دردها می شود. عوامل جنسیتی و ژنتیکی به چه میزان در ابتلابه دردهای مزمن و تشدید درد نقش دارند؟ عوامل ژنتیکی نقش مهمی در شیوع دردهای مزمن دارد. تحقیقات نشان می دهد، ژن هایی وجود دارد که باعث آزاد شدن برخی انتقال دهنده های عصبی تاثیرگذار بر احساس درد شده به همین دلیل ممکن است، احساس درد در برخی افراد بیشتر باشد. از طرف دیگر هورمون ها هم در ایجاد درد نقش دارند و ممکن است در نحوه واکنش بدن به درد متغیر باشد که این مسئله در زنان و مردان متفاوت بوده و به فاکتورهایی از قبیل سن، جنس، سبک زندگی و… بستگی دارد. باید توجه داشت، مسائل فرهنگی و باورهای فرد نیز در ایجاد درد و شیوه عمل افراد در برابر درد نقش دارد. در برخی جوامع، چون متولی و ارگان خاصی برای پاسخ به دردهای فرد وجود نداشته و فرهنگ جامعه این گونه به فرد القا کرده است که بهتر است در برابر درد صبور بوده و درد را تحمل کند. فرد خاموش شده و در برابر درد سکوت می کند و موقعی متوجه می شود که درد بر وجودش مستولی شده و از زندگی بازمی ماند، از این رو توجه به دردهای کوچک نیز ضروری است.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا