درمان درد آرنج ناشی از سندروم سوپیناتور (Supinator) با تزریق

مقدمه:

عضله سوپیناتور عضله کوچکی است که در سمت خارجی ساعد قرار دارد و به چرخیدن ساعد کمک می کند. عضله سوپیناتور:

 

این عضله مستعد ابتلا به سندروم درد میوفیشیال است. در این سندروم ها "نقاط ماشه ای" در عضله تشکیل می شوند که با لمس یا تحریک فیزیکی آن ها کل عضله درد می گیرد. این سندروم معمولا به دلیل آسیب دیدگی های میکروسکوپی تکرار شونده طی فعالیت هایی مانند اتو کشیدن، دست دادن، یا کندن زمین با بیلچه اتفاق می افتد. تکنیک های نامناسب طی ورزش هایی که نیاز به استفاده از آرنج دارند مانند تنیس نیز می توانند باعث ابتلا فرد به سندروم آنکونئوس شوند. در مواردی این سندروم به دلیل وارد شدن یک ضربه ناگهانی به عضله مانند زمین خوردن روی آرنج اتفاق می افتد.

محل نقطه ماشه ای در سندورم سوپیناتور (نقطه آبی) و محل احساس شدن درد ارجاعی (نقاط قرمز):