درد مرکزی

درد مرکزی

درد مرکزی متعلق به گروه دردهای نورو پاتیک بوده که به دلیل بیماری شناسی مشابهی که با آن ها دارد بسیاری از تظاهرات سندرم های درد ناشی از ضایعات اعصاب محیط ، شبکه ها و ریشه ها را از خود نشان می دهد .

درد مرکزی نخاعی

تشخیص

درصد بیماران

صدمات

65

پاتوژنیک

12

التهابی

9

بدخیمی

6

علل اسکلتی

2

علل عروقی

2

ناهنجاری های مادرزادی

4

 

 

شیوع و سبب شناسی

شیوع درد مرکزی نخاعی در بیماران با صدمات نخاعی از 4/6 تا 94 درصد گزارش شده است . صدمات شایع ترین علت درد مرکزی بوده ولی بنظر نمی رسد ارتباطی بین الگوی درد و علت آن و سطح ضایه وجود داشته باشد . اگر شروع درد تاخیری باشد ( بیش از یک سال بعد ضربه ) باید به فکر سیر نگو میلی بود ، زیرا درصد ایجاد سیر نکس در این بیماران بالاتر است

تظاهرات درد مرکزی و نوروپاتیک

دردمرکزی بدنبال صدمه راه بدنی حسی ایجاد می شود . درجه صدمه از درد خفیف و بدون هیچ گونه اختلالی در حس تا بی حسی وسیع میتواند دیده شود . این گونه از درد معمولا ایدیوسینکراتیک است . درد در محدوده صدمه حسی بوده ، و شروع آن شاید تاخیری باشد . درد مرکزی مغزی می تواند قابل برگشت باشد . شاید بطور موقت با بلوک بدنی حسی ، پروگزیمال ، دیستال ، یا هر دو تسکین یابد . بلوک سمپاتیک شاید بطور موقت باعث تسکین گردد .

درد مداومی که با قطع نورونپروگزیمال تسکین نیابد ، شاید با ایجاد تحریک مداوم و مزمن که موجب بی حسی در ناحیه دردناک گردد ، تسکین یابد . دردهای برانگیخته نورالژیک ممکناست با قطع نورون کاهش یابد .

کیفیت درد

انواع درد مرکزی به سه نوع زیر می باشد :

1-ثابت خود به خودی

2-نورولوژیک خودبخودی

3 –بر انگیخته

سایر انواع آن به صورت گزگز ، دردسوزشی ، دردتیر کشیده ، درداحشائی می باشد . در مورد دردهای قفسه سینه ، رکتال و احشائی در ضایعات کامل شایع تر است .

شایغ ترین فرم درد مرکزی بعد از صدمه ی نخاع ، درد ثابت خود بخودی بوده که با احساس سوزشی یا درد دیس استزی همراه است . سندرم های درد ، می تواند شامل طیف وسیعی بوده که به صورت بی حسی و بی حرکتی در

هر سطحی از نخاع را می تواند در بر گیرد . درد حتی می تواند در افرادی دیده شود که در حال حاضر عملکرد طبیعی نخاع دارند . اما سابقه ی صدمه با بیماری نخاعی داشته اند ، و این ممکن است حتی با بهبودی کامل ضایعه نخاعی هم مشاهده گردد.

نمونه های حیوانی

باید ربع قدامی طرفی نخاع صدمه ببیند یا قطع شود و راه های پیام درد همان طرف سالم باشد تا رفتارهای درد ایجاد شود . درد هرگز بدنبال برش ربع خلفی دیده نمی شود . قطع همزمان ربع های طرفی ، قدامی طرفی یا نیمه نخاع طرف مقبل نمی تواند درد ایجاد کند .

تصویربرداری عملکردی

بر اساس نظریه ملزاک درد مرکزی نخاعی در نتیجه ی عوامل مولد الگو است ، زیرا درد با قطع نخاع بر طرف نمی شود ، و پا برجامیماند (حتی اگر زنجیره سمپاتیک قطع گردد یا بلوک شود ) و منشاء درد ، مرکزی به ضایعه بوده و احتمالادرد مربوط به فقدان ورودی های حسی است .

درمان

هیچ راهنمای درمان واضحی برای اداره اولیه ضایعه نخاعی وجود ندارد که بتواند مانع از ایجا د درد مرکزی گردد. باید به تغذیه ، محافظت پوست ،عملکرد ریه ،فیزیوتراپی برای حفظ قدرت و عضلانی توجه شود . توجه به حفظ استقلال فرد ،احترام به خود ، اعتماد به نفس الزامی است و در صورت وجود سفتی عضلانی توصیه به استفاده از بریس ، داروهای ضد اسپسم ، و در برخی موارد تجویز با کلوفن از طریق کار گذاری پمپ اینتراتکال توصیه می شود . بری افزایش توانمندی در عملکرد این بیماران باید توجه ویژه ای به وضعیت روحی اجتماعی ، آنان معطوف گردد . زیرا این عامل می تواند علت اصلی اختلال در باز توانی بعد از صدمه نخاعی باشد .

قوانین کلی درد مرکزی

درد مرکزی یک سندرم درد مقاوم است . یک سوم تا یک دوم بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی دچار درد شدید هستند . سندرمهای درد مزمن ، تقریبا هرگز بر طرف نمی شود و فقط در کمتر از نصف بیماران بطور واضح کاهش پیدا می کند . حتی بعد از درمان موفقیت آمیز اولیه ، درد مزمن تمایل به باز گشت در طول زمان دارد . بنابر این روش درمانی باید بر اساس واکنش بیمار به نتایج آماری واقع بینانه ، خطر درمان ، و هزینه آن انتخاب گردد . درمان طبی اولیه باید محافظه کارانه باشد .

صدمه نخاعی می تواند در طناب نخاعی ، ریشه های نخاعی یا هر دو باشد . درد ریشه ( بدون توجه به کیفیت درد ) در واقع مثالی از درد نورو پاتیک محیطیاست تا اینکه یک درد مرکزی باشد .

درمان بخش نورالژیک درد مرکزی نخاعی

در بیمارنی که دارای ضایعات مغزی ایجاد می شود در مقایسه با درد های بافتی با منشاء نخاعی از پیچید گی بیشتری بر خوردار بوده و به درمان مقاوم تر هستند . درد مرکزی مغزی مثال دیگری از درد نوروپاتیک بوده که ناشی از ضایعات بین سوراخ ما گنوم و قشر مغز می باشد . شروع درد مرکزی مغزی همانند سایر انواع درد نوروپاتیک ، اغلب به صورت تاخیری است . درد مرکزی مغزی شاید در غیاب اختلالات شدید و بالینی عصبی هم روی دهد .

شیوع وعلت

شیوع دردمرکزی مغزی نادر بوده در 7درصد از تمام موارد سکته مغزی دیده میشود . منشاء درد می تواند از ضایعات گانگلیون پایه ، تالاموس ،ماده سفید زیر قشر ، یا قشر مغز منشاء باشد .

بنظر می رسد که حذف فعا لیت قشر حسی منجر به برداشتن اثرات مهاری می شود . این برداشت مهار علاوه بر اثر بر هسته اینترلامینار مر بوط به درد مرکزی می باشد.

تظا هرات بالینی درد مرکزی مغز

سه نوع اصلی آن به صورت درد سوزشی متناوب ، آلودینی و هیپرپاتی می باشد . شروع درد اغلب تاخیری است . درد اغلب به قسمتی از بدن ارجاع می شود که حس آن منطقه درگیر شده است .

بجز در مواردی که بیمار در درمان درد معاینه حس طبیعی دارد و تاریخچه کاهش حس در همان عضو را بعد از سکته مغزی داشته است . انتشار درد متغیر است و هیچ رابطه ای با تظا هرات بالینی خاص ندارد . اندازه ، سمت ضایعه ، محل ضایعه ،درجه اختلال حسی ، و جنسیت هیچ اثری روی کیفیت یا شدت درد ندارد . نکته مهم در شناسایی ساختمان های است که صدمه به آنها تولید درد میکند . ضایعه باید دستگاه بدنی حسی را در گیر کرده باشد .

انجام روش های جراحی باعث ایجاد درد مرکزی نمی شود .

بیماری شناسی

مشابه درد مرکزی نخاعی است . علت درد مرکزی در همه موارد یکسان نبوده ، اما به علت تظا هرات بالینی یک شکل و تصاویربالینی که مربوط به محل و درجه صدمه عصبی نبوده ،مفید است که یک مکانیسم قابل تعمیم برای همه موارد را قطعی بدانیم .

درد می تواند برگشت پذیر باشد . لذا وابسته به تغییرات ثابت آناتومیک نمی باشد اما درمان های دارویی و جراحی باید واسطه های آناتومیک و شیمیایی زمیته ای آن را معلوم کند . درد مرکزی مغزی می تواند ناشی از ضایعات خیلی جزیی بوده که هیچ اختلال حسی قابل تشخیصی تولد نمی کنند یا بدنبال ضایعات شدیدی باشد که تمام عملکرد حسی را مختل می کنند . حتی حفظ درد خود بخودی و برانگیخته در همان سمت ضایعه ایجاد شده در سکته خفیف و قسمتی مقابل در سکته های شدید ایجاد شده است . اما سندرم های درد ، در هر دو یکی است .

علت احتمالی دیگری که می توان به آن اشاره نمود ، افزایش حساسیت نورونی به دنبال عصب زدایی به شکل سلول های انفجاری یا با درجات تغییرات کمتری در عملکرد نورونی باشد . صدمه به مسیر بالا رو ممکن است نه تنها موجب از بین رفتن عملکرد آن مسیر گردد بلکه منجر به برداشته شدن مهار سایر ساختمان ها می شود .

درمان های غیر جراحی

درد سکته مغزی ارتباطی به راه های مخدر های درونی بدن نداشته ، و در نتیجه به خوبی به مخدر پاسخ نمی دهند . انجام بی حسی نخاعی لیدو کایین در دو سوم موارد سبب کاهش درد آلو دینی می شود .

تحریک الکتریکی

ایجاد تحریک الکتریکی تری ژمینال برای در دهای نورو پاتیک مزمن انجام می شود . عارضه مهم آنعفونت سطحی در محل نصب وسیله است . تحریک ستون خلفی در درد های مرکزی مغز موثر است.

برچسب ها سایر دردها
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا