بخش دوم نقش اجزا ستون مهره ها درحفاظت از دستگاه عصبی و جلوگیری از ایجاد درد :

بخش دوم نقش اجزا ستون مهره ها درحفاظت از دستگاه عصبی و جلوگیری از ایجاد درد :

عضلات :        عضلات پشت بر حسب منشا رویان شناختی و نحوه عصب گیری به دو دسته عضلات خارجی و عضلات داخلی تقسیم بندی می شوند.

عضلات خارجی در ارتباط با حرکات اندام های فوقانی و دیواره قفسه سینه هستند که عمدتا توسط شاخه هایقدامی اعصاب نخاعی عصبدهی می شوند.گروه سطحی این عضلات در ارتباط با اندام های فوقانی بوده،در حالیکه لایه میانی در ارتباط با دیواره قفسه سینه هستند.

کانال مهره ای:     

نخاع درون کانالی استخوانی قرار دارد که توسط مهره های مجاور هم و بافت نرم اطراف ایجاد شده است:

دیواره قدامی کانال توسط تنه مهره ها ، دیسک بین مهره ای و رباط های همراه ان ساخته شده است. دیواره های طرفی و سقف کانال توسط قوس های مهره ای و رباط ها تشکیل شده است. نخاع درون کانال مهره ای قرارگرفته و توسط یک سری پرده از جنس بافت همبند تحت عنوان مننژها احاطه می شود:

1-نرم شامه

2-لایه عنکبوتیه

3- سخت شامه

اعصاب نخاعی:         31 جفت عصب نخاعی که الگوی توزیع قطعه ای دارند،کانال مهره ای رابا خروج از بین پدیکل های مهره های مجاور ترک می کنند. از نخاع 8 جفت عصب گردنی،12جفت عصب سینه ای،5 جفت عصب کمری، 5 جفت عصب خاجی و یک جفت دنبالچه ای خارج می شود.

برچسب ها مهره
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا