درمان درد آرنج ناشی از بورسیت اولکرانون یا تورم پشت آرنج (OLECRANON BURSITIS)

بورس ها در حقیقت کیسه‌هائی با جدارهای نازک هستند . این بورس ها در قسمت‌های مختلف سیستم استخوانی عضلانی بین استخوان و ماهیچه یا بین استخوان و پوست قرار می‌گیرند و با قوام نرم و لغزنده ای که دارند حرکات این عناصر روی یکدیگر را تسهیل کرده ، میزان اصطکاک و سایش بین آن‌ها را کاهش می‌دهند . در فضای داخلی این کیسهها مایع زلالی جریان دارد ولی در حالت طبیعی میزان این مایع بسیار کم بوده و جدار آن‌ها روی هم خوابیده است و برای همین در شرایط عادی بورس ها دیده نمی‌شوند . از جمله جاهایی که استخوان در مجاورت پوست قرار گرفته و در فاصله بین آن دو بورسی وجود دارد که باعث کاهش اصطکاک و سهولت لغزش بین پوست و استخوان می‌شود می‌توان به برجستگی استخوان خلف آرنج یا الکرانون ، پشت پاشنه پا ، جلوی کشکک زانو و برجستگی استخوانی زیر زانو اشاره کرد .  اگر به هر علتی این نواحی تحت فشار قرار گیرند یا ضربه ای به آن وارد شود ، بورس مستتر در آن ناحیه تحریک شده و ترشح مایع در داخل  افزایش پیدا می‌کند و به شکل توده‌ای باقوام نرم پدیدار می‌گردد . به وضعیت بوجود آمده بورسیت اطلاق می‌گردد .

عوامل مسئول در پیدایش بورسیت را می‌توان در ناحیه آرنج ( و هر ناحیه دیگری از بدن ) به صورت منظم شده به مؤلفه‌های زیر تقسیم کرد :

  * به دنبال ضربه مستقیم و شدید روی برجستگی استخوانی پشت آرنج ، بورس مستقر در آن ناحیه تحریک شده و ترشح مایع به داخل آن افزایش پیدا کرده و یک بورسیت واکنشی پدید می‌آید . گاهی به دنبال ضربه در داخل بورس خونریزی اتفاق می‌افتد و برآمدگی ایجاد شده در پشت آرنج به علت بورسیت ناشی از خونریزی می‌باشد . در این موارد موضع  می‌تواند مقداری گرم و ملتهب باشد .

  * فشار و تماس مکرر با سطوح سخت مانند تکیه با آرنج روی میز هنگام مطالعه یا کار با کامپیوتر در طول زمان باعث تحریک بورس در آن ناحیه شده و پس از مدتی برآمدگی ناشی از تجمع مایع در داخل بورس در پشت آرنج قابل رویت است .

  * به دنبال زخمی که در ناحیه به‌وجودآمده باشد یا در زمینه اختلال سیستم ایمنی مانند بیماری قند ، بورس ممکن است دچار عفونت شده و در داخل فضای بورس چرک جمع شود .

  * در زمینه بیماری‌های التهابی مانند روماتیسم مفصلی یا بیماری نقرس گاهی بورسیت ایجاد می‌شود .

علائم بالینی در تورم پشت آرنج یا بورسیت الکرانون (OLECRANON BURSITIS )چیست و این عارضه چگونه تشخیص داده میشود؟

در این عارضه پشت آرنج برآمده میشود . این برآمدگی قوام نرمی داشته و میتواند مواج باشد . اندازه آن بسته به میزان مایع جمع شده در داخل آن میتواند کوچک یا بزرگ باشد . بزرگی آن ممکن است به حدی برسد که خم و راست کردن آرنج را با محدودیت همراه کرده و با فشار روی بافتهای اطراف باعث ایجاد درد و ناراحتی گردد . اگر بورس علت عفونی داشته باشد یا در زمینه بیماریهای التهابی بهوجود آمده باشد علاوه بر درد  پوست روی آن گرم و قرمز میباشد . در موارد عفونی گاهی بورس سربازکرده و محتویات چرکی آن تخلیه میشود .

 

پزشک معالج بامشاهدات فوق به راحتی این عارضه را تشخیص میدهد و نیاز به روشهای تصویربرداری برای تأیید تشخیص نمیباشد . گاهی پزشک با سرنگ محتویات بورس را تخلیه کرده و از ظاهر زلال یا چرکی آن پی به واکنشی یا عفونی بودن عارضه میبرد . نمونه به دست آمده درموارد عفونی برای تعیین نوع میکروب وآ نتیبیوتیک مؤثر برای کشت به آزمایشگاه ارسال میگردد .