درمان درد سطح داخلی آرنج با بلاک اعصاب مدیال کتانوس (medial cutaneos) و اینترکوستوبراکیال (intercostobrachial)

مسئولیت عصبدهی به شانه، بازو، ساعد و دست، شبکه ای عصبی به نام شبکه بازویی است که از نخاع در سطح گردن منشا می گیرد. دو شاخه از این شبکه به نام های مدیال کتانوس و اینترکوستوبراکیال مسئولیت عصب دهی به سطح داخلی بازو زا بر عهده دارند.