درمان درد قفسه سینه با بلاک عصب بین دنده ای

 

مقدمه:

عروق و اعصاب بین دنده ای (intercostal) در فضاهای بین دنده ای قرار دارند و به محتویات این فضاها پوست ناحیه مجاور خون رسانی و عصب دهی می کنند.

عروق و اعصاب بین دنده ای: