نقش ستون مهره ها در حفاظت از دستگاه عصبی و جلوگیری از ایجاد درد

نقش ستون مهره ها در حفاظت از دستگاه عصبی و جلوگیری از ایجاد درد

ستون مهره ای و بافت نرم همراه ان ،نخاع و بخش های پروگزیمال اعصاب نخاعی را احاطه میکنندبخش های دیستال تر اعصاب نخاعی به تمام قسمت های بدن و نواحی مشخصی از سر می روند.

اجزا تشکیل دهنده:

استخوان ها:       اصلی ترین استخوان های پشت شامل33 مهرهتعداد و ویژگی های اختصاصی مهره ها بسته به محل قرارگیری انها در بدن متفاوتمهره 12 مهره سینه مهره مهره خاجی و 4 مهره دنبالچه ای وجودمهره های خاجی پس از ادغام شدن با یکدیگر استخوان واحدی به نام استخوان خاجی رامهره های دنبالچه ای3 یا4 مهره بدوی هستند که از ادغام با یکدیگر استخوان منفرد دنبالچه را ایجاد میکنند.

مهره های معمول:    یک مهره معمول از تنه مهره ای و قوس مهره ای تشکیلتنه مهره ر قدام قرار دارد و تحمل کننده اصلیاندازه تنه مهرها طبق شکل از مهره(سی2 )به مهره5 )افزایش می یابد. دیسک های بین مهره ای که از جنس بافت لیفی هستند، تنه مهره های مجاور را از یکدیگر جدا می کنند.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا